Γλωσσάρι της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ = Ειδική Ασφαλείς Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων

Π.Α.Η.Ψ.Σ = Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη

Α.Φ.Μ = Αριθμός φορολογικού μητρώου

SHA-1 = Secure Hash Algorithm – 1

Δ.Η.Φ.Α.Σ.Σ = Δελτίο Ημερήσιας Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου

Φ.Ε.Κ = Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Κ.Β.Σ = Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Κ.Φ.Α.Σ = Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών