Ποιοι είναι οι στόχοι της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ποια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί;

Ποιοι είναι οι στόχοι της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και ποια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί;

Μέρος των στόχων της ένταξης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε κάθε σύγχρονη και μη επιχείρηση σήμερα, αποτελούν κυρίως η δυνατότητα για ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων για ποσότητες, αξίες και ποσά των τιμολογίων, καθώς και η εξάλειψη του κόστους εκτύπωσης σε χρήμα και σε πόρους.

Η υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης από τις Ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσε να επιφέρει μια πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων τα οποία είναι:

 • Η εξάλειψη της διαφθοράς στις οικονομικές υπηρεσίες που υπήρχε με την θεώρηση των βιβλίων στην Ελλάδα
 • Η εξοικονόμηση χρόνου στις επιχείρησες
 • Η αμεσότητα πληροφόρησης στις επιχειρήσεις
 • Η αποφυγή λαθών από την καταχώρησης (data entry) παραστατικών
 • Η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων από την καταστροφή δέντρων για χαρτοπολτό
 • Η μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος
 • Η αμεσότητα στην πληροφόρηση του κράτους για φόρους
 • Η αποφυγή της σπατάλης για χώρους που διατηρούσαν φυσικό αρχείο με χαρτιά και φακέλους (έντυπα, τιμολόγια)
 • Η διευκόλυνση στον κρατικό έλεγχο στα παραστατικά

Παράδειγμα εξοικονόμησης για εκτύπωση ενός παραστατικού την ημέρα σε κόστος/ανά έτος= 1488 € 0.15 Δέντρα 0.04 Τόνοι CO2 0.47 Τόνοι Νερό

Ωστόσο, για να την πλήρη εκμετάλλευση όλων των παραπάνω θετικών στοιχείων που επιφέρει η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, απαραίτητη είναι πρώτα η ορθή έκδοση του ίδιου του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν τα παρακάτω:

 1. H ψηφιακή μορφή που θα έχει το Η.Τ. είναι στην διακριτική ευχέρεια του εκδότη του. Ως ποιο ενδεικτικός τρόπος είθισται να είναι το συνημμένο αρχείο PDF σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Το Η.Τ. θεωρείται ότι εκδόθηκε την χρονική στιγμή που ο εκδότης διαθέσει (αποστείλει) το στοιχείο προς παραλαβή στον λήπτη.
 3. Δηλαδή όταν ο εκδότης το συντάξει και το αποστείλει με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. E-mail) στον λήπτη (άρθρο 232 της 2006/112/EK).