Τι είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Τι είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει την κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και την ηλεκτρονική αποστολή αυτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον αντισυμβαλλόμενο, που είναι ο λήπτης της παροχής υπηρεσίας ή του εμπορεύματος.

Tο βασικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί ένα τιμολόγιο ως ηλεκτρονικό, θεωρείται ο τρόπος αποθήκευσης και διαβίβασης του φορολογικού στοιχείου από τον εκδότη στον λήπτη.
Σε αντίθετη περίπτωση, τα τιμολόγια που αποστέλλονται έντυπα στον πελάτη, ανεξαρτήτου του τρόπου που αυτά δημιουργήθηκαν δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια.

H ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει εφαρμογή σε «τιμολογήσεις» που γίνονται από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, δηλαδή μεταξύ επιχειρήσεων. Εκτός όμως από τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, δύναται να εφαρμοστεί και για τις πωλήσεις (εμπορευμάτων ή υπηρεσιών) από μια επιχείρηση προς ιδιώτη, δηλαδή και για τις λιανικές πωλήσεις στις αποδείξεις λιανικής πώλησης και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αντίστοιχα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση (ή Electronic invoicing στα Αγγλικά) εμφανίστηκε ως όρος στην Ελλάδα με το άρθρο 1 του Ν.3193/2003 (Φ.Ε.Κ 266/Α’/20.11.2003), στο άρθρο 18/α παρ. 5 έως 9 και 10 έως 15).

Στα ανωτέρω, ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της 6ης κοινοτικής οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση που περιλάμβανε αρχικά την:

  • Διαβίβαση παραστατικών πώλησης
  • Αποθήκευση παραστατικών πώλησης και αποθήκευση τιμολογίων
  • Στο νομοσχέδιο υπήρχαν αρκετοί περιορισμοί για το πώς θα αποθηκεύονταν και θα αποστέλλονταν τα παραστατικά